Ordförande har ordet

Våren är en särskild årstid. Samtidigt som ljuset och värmen kommer och naturen åter vaknar till liv så innebär det för många att det är dags att lägga i en högre växel. Jag tänker då framför allt på alla de lärare, och givetvis även elever, som genomför de nationella proven. I grundskolans åk 6 och åk 9 är det totalt 22 delprov som ska genomföras. Då en del av dessa är delprov som genomförs i mindre grupper innebär det att man lugnt kan räkna med att det är 25 dagar som dessa prov genomförs på. Det är 5 hela skolveckor.

Utöver själva genomförandet så tillkommer på många skolor rättningsdagar då lärarna tillsammans rättar och bedömer proven. Ur detta perspektiv är det förståeligt att det förs diskussioner kring genomförandet, vem som ska rätta, digitala prov, vilka ämnen som ska ha nationella prov mm. Om den tid som läggs ned på att genomföra och bedöma nationella prov istället användes åt att planera och genomföra undervisning är det rimligt att tro att det skulle påverka elevernas kunskaper i en positiv riktning.

Nu ska ni inte tro att jag vill ta bort de nationella proven men jag tror att det vore bra (läs nödvändigt) att se över hela processen med nationella prov då jag tycker att de tar orimligt mycket tid i anspråk. Vi får bra och relevant information om elevernas prestationer men min personliga tanke är att vi börjar närma oss en punkt där vi i alltför stor utsträckning vill att eleverna lyckas på proven så att det kan hamna mer i fokus än att undervisa utifrån förmågor och centralt innehåll. Det som oroar mig är att vi börjar hamna i en situation där fler av oss fokuserar mer på att undervisa för det som vi tror kan komma på proven än det som finns i det centrala innehållet. En utveckling som jag tycker vore mycket olycklig.

För mig blir det en konstig ekvation när vi känner att det är svårt att hinna med att planera och genomföra undervisning utifrån det centrala innehållet samtidigt som vi måste lägga ansenlig tid på genomförande, rättning och uppföljning av de nationella proven. Istället för att ägna den tiden åt planering och genomförande av god undervisning. De nationella proven borde enligt mig tillföra något och inte ta resurser från ämnen.

För er som vill fördjupa er i detta hänvisar jag till ”Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning” (SOU 2016:25) eller ”Trycket på nationella proven har gjort något med lärarkåren” (P. Kornhall, Skolvärlden 2017-02-01).

Per Berggren

Ordförande