Stadgar

StyrelseHistoriaSyfte | Stadgar

Stadgar för SVERIGES MATEMATIKLÄRARFÖRENING fastställda vid föreningens årsmöte 1995-01-21.
Revidering av paragraf 8 fastställd vid föreningens årsmöte 1999-01-23.

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Sveriges Matematiklärarförening.
Matematiklärarföreningen är en politisk och fackligt obunden förening.

§2 Föreningens syfte
Matematiklärarföreningens syfte är att höja kvaliteten på och stimulera matematikundervisningen i det allmänna utbildningsväsendet, barnomsorg och högskola på alla nivåer, skolår 0-12.

§3 Medlemskap och medlemsavgift
Medlem i Sveriges Matematiklärarförening är enskild person, som erlägger medlemsavgift.

Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Matematiklärarföreningen kan, på förslag av styrelsen, till hedersledamot kalla person, som genom sin verksamhet i föreningen, genom forskning i matematikens didaktik eller på annat sätt i synnerlig mån främjat Sveriges Matematiklärarförening syfte.

§4 Styrelse
Styrelsen för Sveriges Matematiklärarförening, som skall vara allsidigt sammansatt i förhållande till föreningens syfte, består av en ordförande och ytterligare minst sex ledamöter.

Mandatperioden är två år.

Årsmötet väljer ordförande. Vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare samt kassör väljer styrelsen inom sig.

Styrelsen är beslutsför när mer än halva styrelsen, däribland ordförande eller vice ordförande är närvarande.

Styrelsemöte kan genomföras per telefon där samtliga är uppkopplade samtidigt.

§5 Verksamhetsperiod
Föreningens verksamhets- och räkneskapsperiod är 1/11 – 31/10.

§6 Räkenskaper och revision
Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, vilka jämte två suppleanter utses av årsmötet för ett år i sänder.

Föreningens räkenskaper skall vara avslutade och för revisorerna tillgängliga senast den 1 december varje år. Därefter skall revisorerna senast den 24 december till styrelsen avlämna sin berättelse över den verkställda revisionen.

§7 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av den eller de i styrelsen utser.

§8 Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet bedrivs genom kurser, genom nämnder och kommittéer samt genom lokal verksamhet.

Styrelsen kan till sin hjälp för verksamheten utse nämnder och kommittéer (som t.ex. Litteratur- och tidskriftsnämnd, Fortbildningskommitté, Studerandenämnd, Forskningsnämnd, internationell kommittée). Styrelsen anger nämndernas uppdrag och riktlinjer för arbetet.

Lokal verksamhet, t.ex. genom lokalavdelningar, skall främjas och stimuleras. Sådan verksamhet skall erhålla ekonomiskt stöd från förening.

§9 Årsmöte
Årsmöte hålles på tid och plats, som styrelsen bestämmer.

Årsmötet skall äga rum före mars månads utgång. Jämna år bör om möjligt årsmötet äga rum i samband med matematikbiennalen.

Inbjudan till årsmötet delges varje medlem senast en månad före mötet.

På årsmötet skall behandlas:
1)    fråga om årsmötet utlysts i laga ordning;
2)    val av ordförande och sekreterare vid mötet;
3)    val av en justeringsman att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
4)    styrelsens och revisorernas berättelser, ärenden som omedelbart föranleddes därav samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
5)    framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna inlämnade minst två månader före årsmötet. Styrelsen har att till årsmötet avge yttrande över sådana motion;
6)    fastställande av medlemsavgift;
7)    val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter, vars mandatperiod gått ut;
8)    val av två revisorer jämte suppleant för dem;
9)    val av valberedning med tre ledamöter;
10)    eventuella fyllnadsval.

Vid årsmöte äger närvarande röstberättigad medlem en röst. Alla val och ärenden avgörs genom öppen omröstning, om inte någon medlem yrkat på annat. I händelse av lika röstetal gäller vid öppen omröstning den mening som ordförande omfattar, vid sluten omröstning avgör lotten.

§10 Extra årsmöte
Extra årsmöte med Sveriges Matematiklärarförening hålls, då styrelsen, revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna så kräver. Vid sådant årsmöte, till vilken inbjudan sker på samma sätt som stadgats för årsmötet, må ej annat ärende upptagas till behandling än det som föranlett sammankomsten och som angivits i inbjudan.

§11 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring i eller tillägg till dessa stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§12 Upplösning av Sveriges Matematiklärarförening
För upplösning av Sveriges Matematiklärarförening krävs beslut av årsmöte med minst tre fjärdedelar av antalet avgivna röster.

Upplöses Sveriges Matematiklärarförening skall dess handlingar och tillgångar överlämnas till lämplig institution enligt årsmötets beslut.