Förskola/F-klass

En likvärdig förskola med fokus på matematik

Syd-SMaL förskolas utvecklingsarbete kännetecknas av ett ökat behov hos förskollärare, förskolechefer och utvecklingsledare i Skåne att ingå i ett regionalt nätverk för förskolan och gemensamt driva frågor om en likvärdig förskola med fokus på matematik. Detta är ett medvetet långsiktigt utvecklingsarbete som bygger på förskollärares, förskolechefers och utvecklingsledares egna frågor och behov av kvalitetsutveckling. Det regionala nätverket består av en arbetsgrupp och en strategigrupp.

Syd-SMaL:s förskolas arbetsgrupp

Arbetsgruppen, som består av förskollärare, följer upp förskollärares och arbetslags frågeställningar ute i respektive förskoleverksamhet för att skapa mångfald och erfarenhetsutbyte på regional nivå i Skåne. Den är ansvarig för innehåll och form. Förskollärarna i arbetsgruppen har tydligt uttryckt sin entusiasm över att det ges möjlighet via Syd-SMaL förskolas nätverk, att vidga sina perspektiv som yrkesprofessionella förskollärare och få en fördjupad kompetens i matematik som vilar på beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Under våren 2015 är två möten inplanerade på Malmö högskola; den 10 februari och den15 april. Under hösten 2015 kommer ytterligare två uppföljande möten att planeras in.

Syd-SMaL förskolas strategigrupp

Strategigruppen där förskolechefer, utvecklingsledare och förskole utvecklare ingår i arbetar medvetet och strategiskt för att synliggöra och debattera följande frågeställning:– Vad är en likvärdig förskola med fokus på matematik? I strategigruppen diskuteras på vilket sätt respektive huvudman arbetar med att implementera Skolverkets förskolemodul. I dessa diskussioner kan vi se och höra variationer av olika tillvägagångsätt utifrån olika förutsättningar. Strategigruppen kommer följa upp och gemensamt utvärdera detta implementeringsarbete under 2015. Vårens möten är inplanerade till den 16 januari och den 24 mars 2015 på Malmö högskola med två uppföljande möten under hösten.

Syd-SMaL förskolas inspirationsträffar våren 2015

Arbetsgruppen för Syd-SMaL förskola har beslutat att ED-camp ska bli en kontinuerligt kommande arbetsform vid inspirationsträffar för att medvetet utveckla former för lärande samtal och kollegialt lärande i matematik. Edcamp är en form av knytkonferens där möjlighet ges att diskutera, reflektera och samtala med kollegor om olika frågeställningar. Vid en första introduktion av ED-Camp i november 2014 delgavs flera positiva erfarenheter hos de deltagande förskollärarna och förskolecheferna. Den 15 april kl. 17–20 på Malmö högskola bjuds det åter in till Ed-Camp för att diskutera förskolans modul med särskilt fokus på två av Bishops matematiska aktiviteter; Mäta och Konstruera.

Inspirationsträffar för hösten 2015 och våren 2016

Forskning- matematik – förskola

Kommande inspirationsträffar för hösten 2015 kommer att belysa aktuell nationell och internationell forskning inom matematik och förskola. För att skapa en kontinuitet och progression med kvalitativt innehåll kommer all planering inför inspirationsträffarna ha en framförhållning på ett år. Inspirationsträffarna byggs upp och planeras utifrån förskollärares behov av att utveckla en kompetens inom följande frågeställningar: Vad är en likvärdig förskola med fokus på matematik? samt Vad behöver förskolan veta om matematik och vilken matematik är naturlig för barn”.

Upprop 2015!

Strategigruppen för Syd-Smal förskola har beslutat att skicka ut ett upprop ”Vad är en likvärdig förskola med fokus på matematik”? för att synliggöra behovet av likvärdighet inom Skånes förskolor. Detta är en uppföljning av det tidigare uppropet ”Vad förskolan behöver veta om matematik och vilken matematik som är naturlig för barn”? som Sveriges Matematik Lärarförening genom Syd-SmaL förskola skickade ut under 2012-2013 för att synliggöra förskolan inom SMaL.

Finns frågor så återkom gärna till:

Annika Palmgren Kvalitetsutvecklare inom förskola och ledamot i Sveriges Matematik Lärarförening med ansvar för förskolans frågor. Epost: annika@palmgrenskolutveckling.se

Lena Andersson universitetsadjunkt i matematik vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola och ledamot Sveriges Matematik Lärarförening – lokalavdelning Syd- SMaL. Epost; lena.andersson@mah.se

Catrin Stensson universitetsadjunkt inom barn och ungdomsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola och ledamot i Sveriges Matematik Lärarförenings- lokalavdelning Syd-SMaL. E-post: catrin.stensson@mah.se

Gå gärna in och läs på

https://www.facebook.com/SydSmalForskola?ref=hl

_______________________________________

Från 2014:

Den 22 september 2014 var Ingemar Holgersson inbjuden av Syd-SMaL Förskola och berättade för oss om hur barn lär sig matematik. Efter pausen fick vi deltagare chans att diskutera matematik i förskolan med pedagoger från verksamheter. En mycket givande kväll! Ingemar Holgerssons föreläsningsbilder finns i föjande två länkar: Barn gillar matte! del 1 och Barn gillar matte! del 2.

 

Välkommen till inspirationsträff den 22 september 2014 på Malmö Högskola; Barn gillar matte! Länk till inbjudan.
______________________________________________

Från 2013:

Upprop till förskollärare, förskolechefer och matematikutvecklare!
På initiativ från SMaL skedde ett upprop i december 2012 i samverkan med matematikutvecklare till att förskoleverksamheter i kommunal och fristående regi i Skåne ska synliggöra, fundera, delge och diskutera…
…”vad förskolan behöver veta om matematik och vilken matematik som är naturlig för barn”

Detta upprop skickades ut till landets samtliga huvudmän för förskolor och förskoleklasser.

I samarbete mellan Syd-SMaL och Lärarutbildningen vid Malmö Högskola har en seminarieserie genomförts med förskollärare och chefer i Skåne.


För information: 
annika@palmgrenskolutveckling.se